Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu je MERCURY, spol. s r.o., Lazovná 11, 97401  Banská Bystrica, IČO: 36026000, IČ DPH: SK2020086596, zápis v Obch. registri Okr. súdu Banská Bystrica v oddieli Sro, vložka č. 4985/S, e-mail: info@tepperwein.sk (ďalej len „predávajúci“).
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako "VOP") platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom na internetovej adrese www.tepperwein.sk, pričom bližšie definujú a ustanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
 3. Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.
 4. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúci spotrebiteľ,  neupravené vzťahy sa riadia podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zák. č.   250/2007 o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a zák. č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., t.j. Obchodným zákonníkom.
 5. Spotrebiteľom je podľa § 52 ods. 4 Obč. zák. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 6. Dodržiavanie zákona v internetovom obchode je pod dohľadom Slovenskej Obchodnej Inšpekcie.

Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Ponuky tovaru v rámci internetového obchodu sú prezentáciou tovaru, ktorý prevádzkovateľ internetového obchodu predáva a sama o sebe nie je  návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (objednávku) zašle kupujúci predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na stránke. Po prijatí objednávky bude kupujúcemu okamžite zaslaný potvrdzujúci e-mail o jej prijatí. Týmto  potvrdením o prijatí objednávky sa potvrdzuje doručenie návrhu na uzatvorenie zmluvy.
 2. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká akceptovaním tohto doručeného návrhu.
 3. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu objednaný  tovar  a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúcemu povinnosť zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.
 4. Pri objednávaní prostredníctvom elektronického formuláru musí kupujúci uviesť:
  • Meno a priezvisko kupujúceho.
  • Kompletnú dodaciu adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ).
  • Telefónne číslo osoby, ktorú bude kontaktovať kuriér, e-mailovú adresu pre zaslanie potvrdenia o prijatí objednávky a o odoslaní tovaru.
  • Presný názov tovaru.
  • Počet kusov z každej položky tovaru.
  • Spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet).
  • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru (kuriér, osobný odber).

  Objednávka právnickej osoby musí navyše obsahovať:

  • Názov a adresa spoločnosti.
  • IČO a DIČ.
  • IČ DPH, ak je platcom DPH.
  • Telefónne číslo a kontaktnú osobu, ktorá prevezme zásielku.
  • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).
 5. Ak predávajúci zistí pred alebo po uzatvorení zmluvy tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, musí o tejto skutočnosti informovať kupujúceho. Kupujúci je v takomto mimoriadnom prípade oprávnený svoju objednávku zrušiť, resp. predávajúci je oprávnený odmietnuť ju. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade, keď zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval, môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho (podvodné konanie).
 6. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením súhlasu s VOP, Reklamačným poriadkom a spracovaním osobných údajov kupujúceho. Uzavretím kúpnej  zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý skutočnosti, že tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, mal možnosť sa  s nimi dostatočne oboznámiť a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a vyslovuje s nimi záväzný súhlas.
 7. Ceny v internetovom obchode sa môžu priebežne meniť podľa situácie na trhu a cenových faktorov. V deň odoslania objednávky je záväzná tá cena, ktorá je v rovnaký deň uvedená cena  v cenníku e-shopu na webovej stránke predajcu.

Kúpna cena, poštovné, spôsob platby a prepravy

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci kupuje od predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky predávajúcemu uvedená na stránke ako kúpna cena tovaru. Všetky ceny na stránke sú konečné, uvedené vrátane DPH a neobsahujú žiadne skryté poplatky. Pri objednávke tovaru nad určitú hodnotu kupujúci neplatí poštovné (výnimkou je produkt ImmuvitCH23). Informácia o výške poštovného sa zobrazí pri vyplňovaní objednávky v elektronickom formulári spolu s údajmi o množstve tovaru, celkovej cene objednávky, zvolenom spôsobe platby a prepravy. Výška poštovného závisí od počtu balíkov a celkovej hmotnosti zásielky podľa cenníka kuriérskej spoločnosti, ktorá zabezpečuje prepravu zásielok.
 2. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, alebo sa aktuálne na sklade nenachádza, kupujúci bude upovedomený o tejto skutočnosti a môže sa rozhodnúť, či na tovar počká, alebo objednávku stornuje.
 3. V našom internetovom obchode sú na výber tieto možnosti platby za tovar:
  • dobierka (kupujúci zaplatí pri prevzatí tovaru od kuriéra),
  • tovar bude kupujúcemu odoslaný kuriérskou spoločnosťou po platbe vopred na účet spoločnosti,
  • osobné prevzatie v sídle spoločnosti (bez poplatkov za poštovné a balné).

Reklamácie, záruka

Kompletný reklamačný poriadok pre nákup cez e-shop nájdete na tejto internetovej stránke predávajúceho.

Právo kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy

 1. V prípade, že bola kúpna zmluva uzavretá prostredníctvom komunikácie na diaľku, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy je zachované, ak kupujúci najneskôr posledný deň oznámi predávajúcemu odstúpenie od zmluvy – zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie (nájdete tu).
 2. Predávajúci je povinný vrátiť na bankový účet spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu prijatý tovar v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom.

Neprevzatie zásielky na dobierku

Tým, že kupujúci uskutočnil objednávku prostredníctvom elektronického formulára, došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. A teda kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Zákon neumožňuje objednaný tovar neprevziať. Neprevzatím tovaru sa právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nedá uplatniť. Neprevzatím zásielky kupujúci spôsobí predávajúcemu škodu (na poštovnom: preprava kuriérom od predávajúceho ku kupujúcemu a naspäť k predávajúcemu, na balnom a pod.).  Ak kupujúci objednaný tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie preukázateľnej škody súvisiacej so zaslaním a vrátením zásielky.

Ochrana osobných údajov, archivácia kúpnej zmluvy

 1. Využitím internetového obchodu (odoslaním objednávky) kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov  v zmysle zák. č.122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov v databáze zákazníkov predajcu a prevádzkovateľa internetového obchodu (pre účely marketingu, prípadnej ďalšej obchodnej spolupráce alebo iných zmluvných vzťahov), a to až do doby, kedy kupujúci písomne doručí odvolanie súhlasu s takýmto spracovaním, čo môže urobiť kedykoľvek.
 2. Predajca a prevádzkovateľ internetového obchodu uchováva informácie o kupujúcich v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi  Slovenskej republiky, najmä zák. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov. Osobné údaje kupujúcich sú chránené pred zneužitím. Predajca a prevádzkovateľ internetového obchodu nebudú sprístupňovať tieto informácie žiadnej tretej strane, okrem prípadu zákonnej povinnosti oznámenia takýchto informácií a okrem prepravcov, poverených dodávkou tovaru od predajcu; týmto budú oznámené iba také údaje, ktoré sú potrebné na doručenie tovaru.
 3. Kupujúci má právo k prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane iných zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje môžu byť na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstránené z databázy.
 4. Kúpne zmluvy a objednávky sú od uzavretia archivované v podobe, v ktorej boli uzatvorené. Prístup k  archivovaným kúpnym zmluvám má výlučne predajca, prípadne subjekt poverený archiváciou. Vyššie uvedené dokumenty nebudú sprístupnené tretím stranám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti.

IS E-shop je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR podľa zákona § 35 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pod č. 201415366.

Nákupný košík

Váš nákupný košík je momentálne prázdny.